algemene voorwaarden

1.    Inschrijven
1.    Inschrijving voor een les/cursus geschiedt middels het (digitale) inschrijfformulier. De inschrijving geldt voor het gehele seizoen. Het seizoen loopt van september t/m juni en bestaat uit 35 lessen. Uitzondering hiervoor zijn de korte cursussen. Hiervoor zijn verschillende startdata en geldt een cursusduur variërend van 6 tot 10 lessen.
2.   Met het versturen/inleveren van het inschrijfformulier geeft u aan de algemene voorwaarden en huisregels te hebben gelezen en gaat u hiermee akkoord.
3.   Inschrijving is persoonlijk en niet overdraagbaar.
4.   Na afloop van een seizoen is er geen sprake van automatische verlenging. Indien een leerling in het opvolgende seizoen de lessen wil voortzetten, dan dient men zich voor het nieuwe seizoen wederom aan te melden (her-inschrijving). Huidige leerlingen van Ballet- en dansschool Bianca Danst die een jaarcursus volgen, hebben hierbij tot 1 juli van het lopende seizoen voorrang op nieuwe leerlingen.

2.   Betaling
1.    Door inschrijving voor een les/cursus bent u betalingsplichting. De betaling geschiedt in één keer (bij aanvang van de cursus) of in twee termijnen (bij aanvang van de cursus en eind januari). U ontvangt hiervoor een factuur per mail.
2.   Bij inschrijving voor een jaarcursus betaalt men éénmaal per seizoen € 10,- administratiekosten. Leerlingen die reeds een jaarcursus volgen en vóór 1 juli van het lopende seizoen via de LedenApp hun lesadvies bevestigen of zich her-inschrijven voor een andere jaarcursus, hoeven deze administratiekosten niet te betalen.
3.   Lestarieven en eventuele kortingsregelingen zijn terug te vinden op de website.
4.   Wanneer er later in het seizoen voor een reeds lopende les/cursus wordt ingeschreven, worden alleen de overgebleven lessen in rekening gebracht.
5.    Indien een factuur reeds is verzonden, kan de betaaltermijn niet meer worden aangepast (tenzij in goed overleg en/of met gegronde redenen door beide partijen is overeengekomen om deze betaaltermijn aan te passen).
6.   Als een betalingstermijn verloopt zonder dat betreffende betaling door Ballet- en dansschool Bianca Danst is ontvangen, dan wordt er een herinnering gestuurd. Mocht er binnen de gestelde termijn van deze eerste herinnering geen betaling volgen, dan zullen er administratiekosten (€ 7,50) in rekening gebracht. Bij langdurig uitblijven van betaling wordt de leerling de toegang tot de lessen ontzegd en zal vordering uit handen worden gegeven.
7.   Ballet- en dansschool Bianca Danst heeft het recht de hoogte van de lestarieven per dansseizoen te wijzigen.

3.   Proefles
1.    Een proefles kan worden aangevraagd via het proefles-formulier.
2.   Wanneer men na de proefles de cursus wil blijven volgen, dient men zich in te schrijven via het inschrijfformulier. 
Indien men afziet van de cursus, hoeft er niet betaald te worden voor deze proefles. De proefles wordt ook niet in rekening gebracht wanneer er inschrijving voor een jaarcursus volgt. Indien men zich na een proefles inschrijft voor een korte cursus, dan wordt de proefles als eerste les gezien waar lesgeld over wordt berekend.

4.   Tussentijds opzeggen
1.    Opzeggen kan op elk moment, maar er is geen restitutie van reeds betaald les/cursusgeld. Indien het verschuldigde les/cursusgeld nog niet is betaald, blijft men betalingsplichtig. (zie ook punt 2.1)
2.   Bij betaling in twee termijnen vervalt de betalingsverplichting van de tweede termijn, mits men uiterst vòòr 1 januari van het lopende seizoen per mail heeft opgezegd. Bij niet tijdige opzegging is men alsnog het tweede termijn bedrag verschuldigd.

5.   Annulering van een cursus
1.    Ballet- en dansschool Bianca Danst behoudt zich het recht om bij onvoldoende aanmeldingen een cursus te annuleren
of indien mogelijk samen te voegen met een andere les.
2.   Wanneer Ballet- en dansschool Bianca Danst besluit een cursus te (moeten) annuleren, vindt restitutie van reeds betaald lesgeld plaats.

6.   Kledingvoorschriften
1.    Voor alle lessen gelden kledingvoorschriften. Deze zijn te vinden op de website van Ballet- en dansschool Bianca Danst.
Van (ouders van) leerlingen wordt verwacht dat deze kleding binnen vijf weken na de eerste les is aangeschaft en dat
de voorgeschreven kleding tijdens de les gedragen wordt.

7.   Dansnieuwsbrief
1.    Ballet- en dansschool Bianca Danst informeert (ouders van) leerlingen via een digitale nieuwsbrief over belangrijke, leuke en interessante zaken omtrent de danslessen en (activiteiten van) de school. Deze dansnieuwsbrief zal eens per maand worden verstuurd naar het emailadres dat op het inschrijfformulier is vermeld.
2.   Wanneer u niet (langer) per nieuwsbrief geïnformeerd wilt worden, is het mogelijk om uit te schrijven. Houdt u er wel rekening mee dat het heel aannemelijk is, dat u hierdoor relevante informatie misloopt, wat zowel voor ouder(s), leerling en docent nadelig kan zijn.

8.   Ziekte, afwezigheid, lesuitval
1.   Het verzuimen van lessen, ongeacht de reden, ontheft u niet van betaling van het lesgeld.
2.   Bij langdurige afwezigheid van de leerling (minimaal 4 aaneengesloten weken) door bijvoorbeeld ziekte of blessure kan, bij tijdige melding en in overleg met eigenaresse van de school, worden gezocht naar een passende oplossing.
3.   In geval van ziekte of verhindering van de docent zal naar gepaste vervanging worden gezocht. Indien dit niet mogelijk is komt de les te vervallen. Wanneer er gedurende het seizoen meer dan twee lessen uitvallen, wordt er gezocht naar een inhaalmoment.
4.   Wanneer wegens een situatie van overmacht, voorzien of onvoorzien, waarop Bianca Danst geen invloed kan uitoefenen, (zoals schade aan de school, extreme weersomstandigheden, het niet hebben of krijgen van toegang tot de school vanwege bekende of onbekende redenen, gezondheidsrisico’s in het algemeen, staking), lessen (tijdelijk) niet door mogen of kunnen gaan, dan blijft men betalingsplichtig en is er geen restitutie van reeds voldaan lesgeld.
5.   Ballet- en dansschool Bianca Danst is in deze situatie van overmacht niet gehouden aan het voorzetten van lessen of inhalen van gemiste lessen, maar zal zich wel inspannen om deze lessen (geheel of gedeeltelijk) anderzijds en/of op een later moment gedurende het lopende seizoen aan te bieden. 

9.   Gebruik foto- en filmmateriaal
1.   Ballet- en dansschool Bianca Danst heeft het recht om foto-, video- en geluidsopnames te maken van lessen, cursussen,                workshops, optredens en activiteiten, zowel binnen als buiten de accommodatie. Deze foto- en video-opnames worden gezien als een registratie van artistiek belang en kunnen ingezet worden als ondersteunend lesmateriaal en voor reclame- en promotiedoeleinden. Dergelijke opnames worden dus niet gezien als persoonsgegevens.
2.   Dit beeldmateriaal mag door Ballet- en dansschool Bianca Danst onverminderd gepubliceerd worden, met uitzondering van buitengewone omstandigheden, zoals getuigenbeschermingsprogramma’s.
3.   Bezwaar tegen het gebruik van beeldmateriaal voor reclame- en promotiedoeleinden kan via een mail naar                 info@biancadanst.nl kenbaar worden gemaakt.
4.   Ballet- en dansschool Bianca Danst is niet verantwoordelijk voor het plaatsen van diverse beelden door derden.

10. Aansprakelijkheid
1.    Ballet- en dansschool Bianca Danst kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enig lichamelijk letsel, schade aan of vermissing van eigendommen, ondervonden tijdens de lessen.
2.   Door de leerling toegebrachte schade aan de school zal verhaald worden op die leerling of in geval van minderjarigheid op ouders/verzorgers.

Wijziging algemene voorwaarden
1. Ballet- en dansschool Bianca Danst is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De cursist heeft het recht om bij een ingrijpende wijziging de overeenkomst met Ballet- en dansschool Bianca Danst op te zeggen tegen de datum waarop de voorgenomen wijziging in werking treedt. 

Januari 2023 © Ballet- en dansschool Bianca Danst