Algemene Voorwaarden

1.   Inschrijven
Inschrijving voor een les/cursus geschiedt middels het (digitale) inschrijfformulier.
De inschrijving geldt voor het gehele seizoen. Het seizoen loopt van september t/m juni en bestaat uit 35 lessen.
Uitzondering hiervoor zijn de korte cursussen (peuterdanspret en klassiek ballet dames). Hiervoor zijn verschillende startdata en geldt een cursusduur variërend van 8 tot 10 lessen.
Met het versturen/inleveren van het inschrijfformulier geeft u aan de algemene voorwaarden en huisregels te hebben gelezen en gaat u hiermee akkoord.
Inschrijving is persoonlijk en niet overdraagbaar.
Na afloop van een seizoen is er geen sprake van automatische verlenging. Indien een leerling in het opvolgende seizoen
de lessen wil doorzetten, dan dient men zich voor het nieuwe seizoen wederom aan te melden.
Huidige leerlingen van Ballet- en dansschool Bianca Danst hebben hierbij tot 1 juli voorrang op nieuwe leerlingen.

2.   Betalen
Door inschrijving voor een les/cursus bent u betalingsplichting. De betaling geschiedt in één keer (bij aanvang van de cursus) of in twee termijnen (bij aanvang van de cursus en eind januari). U ontvangt hiervoor een factuur per mail.
Graag bij de omschrijving het lid- en factuurnummer vermelden.
Lestarieven en eventuele kortingsregelingen zijn terug te vinden op de website.
Inschrijfgeld voor nieuwe leerlingen bedraagt eenmalig € 10,00.
Als een betalingstermijn verloopt zonder dat betreffende betaling door Ballet- en dansschool Bianca Danst is ontvangen, dan wordt er een herinnering gestuurd. Mocht er binnen de gestelde termijn van deze eerste herinnering geen betaling volgen, dan zullen er administratiekosten (€ 7,50) in rekening gebracht. Bij langdurig uitblijven van betaling wordt de leerling de toegang tot de lessen ontzegd en zal vordering uit handen worden gegeven.

3.   Later inschrijven
Wanneer er later in het seizoen voor een reeds lopende les/cursus wordt ingeschreven, worden alleen de overgebleven lessen in rekening gebracht.

4.   Proefles
Als er voldoende plaats is in een cursus, is het mogelijk om een proefles te volgen.
Als men na de proefles de cursus wil blijven volgen, dient men zich in te schrijven via het inschrijfformulier. Indien men afziet van de cursus, hoeft er niet betaald te worden voor deze proefles. De proefles wordt ook niet in rekening gebracht wanneer er inschrijving voor een jaarcursus volgt. Indien men zich na een proefles inschrijft voor een korte cursus, dan wordt de proefles als 1e les gezien waar lesgeld over wordt berekend.

5.   Tussentijds opzeggen
Opzeggen kan op elk moment, maar er is geen restitutie van reeds betaald cursusgeld. Bij betaling in twee termijnen vervalt de betalingsverplichting van de tweede termijn, mits men uiterst vòòr 1 januari van het lopende seizoen per mail heeft opgezegd. Bij niet tijdige opzegging is men alsnog het tweede termijn bedrag verschuldigd.

6.   Annulering van een cursus
Bianca Danst behoudt zich het recht om bij onvoldoende aanmeldingen een cursus te annuleren of indien mogelijk samen te voegen met een andere les. Bij annulering van een cursus vindt restitutie van het lesgeld plaats.

7.   Afwezigheid docent
In geval van ziekte of verhindering van de docent zal naar gepaste vervanging worden gezocht. Indien dit niet mogelijk is komt de les te vervallen. Wanneer er gedurende het seizoen meer dan twee uitvallen, wordt er gezocht naar een inhaalmoment.

8.   Afwezigheid leerling
Bij afwezigheid van de leerling wordt een afmelding op prijs gesteld. In het belang van de leerling als ook in het belang van de docent en de medeleerlingen wordt u erop gewezen, indien enigszins mogelijk, de lessen iedere week te volgen.
Het verzuimen van lessen, ongeacht de reden, ontheft u niet van betaling van het lesgeld.
Bij langdurige afwezigheid van de leerling (minimaal 4 weken) door bijvoorbeeld ziekte of blessure kan, bij tijdige melding en in overleg met directie van de school, worden gezocht naar een passende oplossing.

9.   Kledingvoorschriften
Voor alle lessen gelden kledingvoorschriften. Deze zijn te vinden op de website van Ballet- en dansschool Bianca Danst. Van (ouders van) leerlingen wordt verwacht dat deze kleding binnen vijf weken na de eerste les is aangeschaft en dat de voorgeschreven kleding tijdens de les gedragen wordt.

10. Dansnieuwsbrief
Ballet- en dansschool Bianca Danst informeert (ouders van) leerlingen via een digitale nieuwsbrief over belangrijke, leuke en interessante zaken omtrent de danslessen (en dans in het algemeen). Deze dansnieuwsbrief zal worden verstuurd naar het emailadres dat op het inschrijfformulier is vermeld.
Wanneer u niet (langer) per nieuwsbrief geïnformeerd wilt worden, is het mogelijk om uit te schrijven. Houdt u er wel rekening mee dat het heel aannemelijk is, dat u hierdoor relevante informatie misloopt, wat zowel voor ouder(s), leerling en docent nadelig kan zijn.

11. Gebruik foto- en filmmateriaal
Ballet- en dansschool Bianca Danst heeft het recht om foto-, video- en geluidsopnames te maken van lessen, cursussen, workshops, optredens en activiteiten, zowel binnen als buiten de accommodatie. Deze foto- en video-opnames worden gezien als een registratie van artistiek belang en kunnen ingezet worden als ondersteunend lesmateriaal en voor reclame- en promotiedoeleinden. Dergelijke opnames worden dus niet gezien als persoonsgegevens.
Dit beeldmateriaal mag door Ballet- en dansschool Bianca Danst onverminderd gepubliceerd worden, met uitzondering van buitengewone omstandigheden, zoals getuigenbeschermingsprogramma’s.
Bezwaar tegen het gebruik van beeldmateriaal voor reclame- en promotiedoeleinden kan via een mail naar info@biancadanst.nl kenbaar worden gemaakt.
Ballet- en dansschool Bianca Danst is niet verantwoordelijk voor het plaatsen van diverse beelden door derden.

12. Aansprakelijkheid
Ballet- en dansschool Bianca Danst kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enig lichamelijk letsel, schade aan of vermissing van eigendommen, ondervonden tijdens de lessen.
Door de leerling toegebrachte schade aan de school zal verhaald worden op die leerling of in geval van minderjarigheid op ouders/verzorgers.

13. Overmacht
Wanneer wegens een situatie van overmacht, voorzien of onvoorzien, waarop Ballet- en dansschool Bianca Danst geen invloed kan uitoefenen, (zoals schade aan de school, extreme weersomstandigheden, het niet hebben of krijgen van toegang tot de school vanwege bekende of onbekende redenen, gezondheidsrisico’s in het algemeen, staking), lessen (tijdelijk) niet door mogen of kunnen gaan, dan blijft men betalingsplichtig en is er geen restitutie van reeds voldaan lesgeld.
Ballet- en dansschool Bianca Danst is in deze situatie van overmacht niet gehouden aan het voorzetten van lessen of inhalen van gemiste lessen, maar zal zich wel inspannen om deze lessen (geheel of gedeeltelijk) anderzijds en/of op een later moment gedurende het lopende seizoen aan te bieden.  

14. Wijziging algemene voorwaarden
Ballet- en dansschool Bianca Danst is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De cursist heeft het recht om bij een ingrijpende wijziging de overeenkomst met Ballet- en dansschool Bianca Danst op te zeggen tegen de datum waarop de voorgenomen wijziging in werking treedt.

Aanvullende voorwaarden voor seizoen 2020/2021 m.b.t. Covid-19:
In geval voor aanvang van het nieuwe cursusseizoen blijkt dat wegens maatregelen omtrent Covid-19, het cursusseizoen niet op geplande datum van start kan gaan, dan zullen de lessen als ook de betalingsverplichting worden opgeschort.
Zodra het cursusseizoen van start kan gaan, is men betalingsplichtig voor het lesgeld van de les(sen) of cursus waarvoor men heeft ingeschreven, minus het aantal lessen wat bij aanvang van seizoen 2020-2021 wegens overmacht niet heeft kunnen plaatsvinden.