Algemene Voorwaarden

Inschrijven
Om een cursus te volgen dient men zich in te schrijven middels het (digitale) inschrijfformulier. De inschrijving geldt voor het hele seizoen. Uitzondering hiervoor zijn de korte cursussen (peuterdanspret en klassiek ballet dames). Hiervoor geldt een cursusduur variërend van 8 tot 10 lessen. Met het versturen/inleveren van het inschrijfformulier geeft u aan de algemene voorwaarden te hebben gelezen en gaat u hiermee akkoord. Inschrijving is persoonlijk en niet overdraagbaar. Als een leerling in het opvolgende seizoen de lessen wil doorzetten, dan dient voor het nieuwe seizoen een nieuw inschrijfformulier te worden ingevuld. Huidige leerlingen van de ballet- en dansschool hebben hierbij tot 1 juli voorrang op nieuwe leerlingen.

Betalen
Door inschrijving voor een cursus bent u betalingsplichting. De betaling geschiedt in één keer (bij aanvang van de cursus) of in twee termijnen (bij aanvang van de cursus en eind januari). U ontvangt hiervoor een factuur per mail. Graag bij de omschrijving het factuurnummer en de voor- en achternaam van de cursist vermelden.

Later inschrijven
Wanneer er later in het seizoen voor een reeds lopende cursus wordt ingeschreven, worden alleen de overgebleven lessen in rekening gebracht.

Proefles
Als er voldoende plaats is in een cursus, is het mogelijk om een proefles te volgen. Als men na de proefles de cursus wil blijven volgen, dient men zich in te schrijven via het inschrijfformulier. Indien men afziet van de cursus, hoeft er niet betaald te worden voor deze proefles. De proefles wordt ook niet in rekening gebracht wanneer er inschrijving voor een jaarcursus volgt. Indien men zich na een proefles inschrijft voor een korte cursus, dan wordt de proefles als 1e les gezien waar lesgeld over wordt berekend.

Tussentijds opzeggen
Opzeggen kan op elk moment, maar er is geen restitutie van reeds betaald cursusgeld. Bij betaling in twee termijnen vervalt de betalingsverplichting van de tweede termijn, mits men uiterst vòòr 1 januari van het lopende seizoen per mail heeft opgezegd. Bij niet tijdige opzegging is men alsnog het tweede termijn bedrag verschuldigd.

Annulering van een cursus
Bianca Danst behoudt zich het recht om bij onvoldoende aanmeldingen een cursus te annuleren of indien mogelijk samen te voegen met een andere les. Bij annulering van een cursus vindt restitutie van het lesgeld plaats.

Afwezigheid cursist/docent
Bij afwezigheid van de leerling wordt een afmelding op prijs gesteld. In het belang van de leerling als ook in het belang van de docent en de medeleerlingen wordt u erop gewezen, indien enigszins mogelijk, de lessen iedere week te volgen. Het verzuimen van lessen, ongeacht de reden, ontheft u niet van betaling van het lesgeld. In geval van ziekte of verhindering van de docent zal naar gepaste vervanging worden gezocht. Indien dit niet mogelijk is komt de les te vervallen. Wanneer er gedurende het seizoen meer dan 2 lessen uitvallen, wordt er gezocht naar een inhaalmoment.

Kledingvoorschriften
Alle cursisten worden geacht de juiste danskleding aan te schaffen, zoals deze worden beschreven in de kledingvoorschriften. Deze kledingvoorschriften zijn te vinden op de website.

Aansprakelijkheid
Bianca Danst kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enig lichamelijk letsel, schade aan of vermissing van eigendommen, ondervonden tijdens de lessen. Door de leerling toegebrachte schade aan de school zal verhaald worden op die leerling of in geval van minderjarigheid op ouders/verzorgers.

Dansnieuwsbrief
Bianca Danst informeert (ouders van) leerlingen via een digitale nieuwsbrief over belangrijke, leuke en interessante zaken omtrent de danslessen (en dans in het algemeen). Deze dansnieuwsbrief zal worden verstuurd naar het emailadres dat op het inschrijfformulier is vermeld. Indien u wenst dat de nieuwsbrief naar een ander mailadres (of evt. een tweede adres) verstuurd dient te worden, dan kunt u dit doorgeven aan de docent. Wanneer u niet (langer) per nieuwsbrief geïnformeerd wilt worden, is het mogelijk om uit te schrijven. Houdt u er wel rekening mee dat het heel aannemelijk is, dat u hierdoor relevante informatie misloopt, wat zowel voor ouder(s), leerling en docent nadelig kan zijn.

Beeldmateriaal
Tijdens lessen, workshops en andere activiteiten van Ballet- en dansschool Bianca Danst worden er soms foto’s en/of video’s gemaakt om leuke, mooie of bijzondere momenten vast te leggen. Deze foto’s en video’s kunnen worden gebruikt voor o.a. de website, om vorderingen te tonen of om toekomstige cursisten en ouders een beeld te geven van de school en de lessen.
U ontvangt na inschrijving een toestemmingsformulier beeldmateriaal.
Bianca Danst is niet verantwoordelijk voor het plaatsen van diverse beelden door derden.

Overige bepalingen
Het is voor derden niet toegestaan om de lessen bij te wonen. Dit om te voorkomen dat leerlingen teveel worden afgeleid. Gedurende het seizoen zijn er kijklessen. Tijdens deze open lessen zijn ouders en vrienden uiteraard van harte welkom.
Tijdens aanwezigheid in de school gaan leerlingen, ouders en de dansdocent op een respectvolle manier met elkaar en met het gebouw om. Een goede en veilige sfeer staat centraal.
Voor informatie of vragen kunt u contact opnemen via info@biancadanst.nl. Tussen de lessen door is hier niet altijd gelegenheid voor. Wij vragen uw begrip hiervoor.